Våra psykologer är legitimerade och medlem i svenska Psykologförbundet och svenska Psykologföretagarna. Därmed är ditt besök hos oss trygghetskyddat av patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799).

 

psykolog

ROBERT BERNHARDSSON

Leg. Psykolog

psykolog

BIRGITTA BERNHARDSSON

Leg. Psykolog

ROBERT BERNHARDSSON har genomfört psykologprogrammet på Uppsala universitet, och arbetat som psykolog sedan februari 2018. I första hand inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, och primärvården. Inom specialistpsykiatrin har Robert bedrivet psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar med syfte att utreda och diagnostisera autism, ADD/ADHD, bipolaritet, personlighetssyndrom och liknande tillstånd tillsammans med ett team av specialistläkare, socionomer, psykologer och arbetsterapeuter. På specialistnivå har Robert även behandlat personlighetssyndrom, depression, ångeststörningar, så som PTSD, tvångssyndrom, sömnstörningar, utmattningssyndrom och liknande tillstånd.

Privat, och på primärvårdsnivå arbetar Robert sedan mitten av 2020 med behandling av depression, ångest, sömn, stress, självkänsla, och liknande tillstånd. Under psykologprogrammet genomförde Robert utbildning inom The Human Element (THE), samt Utveckling av Grupp och Ledare (UGL).

I februari 2018 påbörjade jag min PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) i Stockholm på Psykologpartners W & W. Eftersom jag redan säkrat en viss erfarenhet inom neuropsykiatrisk utredning från min psykologkandidat 2015 – 2016 på Akademiska sjukhuset i Uppsala och skrivit en masteruppsats inom ämnet uppmärksamhetsnätverk valdes jag snabbt in i en produktionsgrupp för utveckling av digitala behandlingsprogram med fokus på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

När min praktiska tjänstgöring i Stockholm upphörde i slutet av 2019 sökte jag mig vidare till specialistpsykiatrin i Region Gävleborg för att bedriva både behandling och utredning. Och sedan mitten av 2020 arbetar jag som privatpraktiserande psykolog, samt som konsult inom primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin, och vuxenpsykiatrin. Mitt fokus ligger framför allt på att bedriva individuell psykoterapi, neuropsykiatrisk utredning, parterapi, samt på att utveckla nästa generations vårdprogram.

Tyvärr möter jag ofta patienter som tvingats uppleva en alltmer forcerad vård som inte ser människan, och som inte räcker till. Patienten har helt enkelt inte tillåtits komma till tals, haft möjlighet att berätta hela sin historia, eller erbjudits ett relevant stöd. Så får det inte vara. För mig handlar psykologisk bedömning och behandling om att minska lidande och öka livsglädje- om människor, inte om att följa fyrkantiga manualer, eller tradiga rutiner. Därför är jag mån om att arbeta tillsammans med patienten: för patienten. Och sätta upp tydliga mål. Min vision är att ge mina patienten tid och möjlighet att utveckla effektiva strategier för att hantera livets påfrestningar.

Som psykolog är jag även mån om mig själv som ett verktyg i den psykoterapeutiska processen. Jag har därmed genomfört egenterapi samt vidareutbildat mig inom både The Human Element (THE) och Utveckling av Grupp och Ledarskap (UGL), med syfte att utforska och begripa hur mina egna värderaringar, tolkningar, kulturella bakgrund och erfarenheter påverkar terapin och patientens upplevelse.

I min roll som utvecklare av nästa generations vårdprogram möter jag ständigt ny forskning och nya behandlingsinterventioner, vilket leder till att jag håller mig uppdaterad inom flera områden, något som också är nödvändigt för att kunna erbjuda evidensbaserad vård, dvs vård som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet, vilket jag ser som en absolut nödvändighet.

BIRGITTA BERNHARDSSON har arbetat som psykolog och arbetsplatsutvecklare sedan 1997. Arbetet har inneburit såväl handledning som grupputveckling. I början på 2000 talet utbildade hon sig som handledare i The Human Element (THE) i San Fransisco, USA. THE är inriktat på personlig utveckling. Birgitta har handledarutbildning i Förtroendefullt samarbete och har gått en specialistutbildning inom konflikthantering hos Thomas Jordan, Göteborgs universitet. 2017 gav bokförlaget Komlitt ut hennes bok, Konflikt eller samförstånd. Boken ger både vägledning och kunskap om hur vi kan hantera de intressemotsättningar som uppstår när människor måste samarbeta. Birgitta är en mycket uppskattad klinisk psykolog, kursledare och föreläsare. 

När jag i början av min bana anlitades av företag för att hjälpa arbetsgrupper att lösa sina konflikter upptäckte jag, att jag själv hade bristande kunskaper om vilka mekanismer som låg bakom. Hur skulle jag på ett bra sätt kunna hjälpa människor att lösa konflikter, det ledde till att jag ville förkovra mig inom området. Det gjorde jag dels genom att gå olika kurser inom konflikthantering, dels att utbilda mig till handledare inom Förtroendefullt samarbete och dels genom att skaffa mig en specialistkompetens inom konflikthantering för organisationskonsulter.

Jag har även skapat en tredagarskurs i konfliktkunskap som jag kallar Samarbete eller Konflikt, den har blivit mycket uppskattad av deltagarna då den varvar teori, övningar och tid för reflektion. Då segslitna konflikter skadar både människor och företag ville jag bidra med en bok riktad till ledare och chefer. Det har tagit mig några år att sammanställa den men nu är den äntligen klar.

Jag har fokuserat på hur ledaren kan öka sin egen självinsikt och med vilka verktyg ledaren kan förebygga, identifiera, lösa och hantera uppkomna konflikter. I boken ger jag exempel på både egna och andras sätt att försöka hantera de konflikter som ofrånkomligen uppstår i livet. Boken beställs på Komlitt. 

 

Våra psykologer är legitimerade och medlem i svenska Psykologförbundet och svenska Psykologföretagarna. Därmed är ditt besök hos oss trygghetskyddat av patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799).