INDIVIDUELL TERAPI

Lider du av nedstämdhet, depression, ångest, fobi, sömnsvårigheter, stress, negativ självkänsla eller relationsproblem? 

Vi erbjuder individuell psykoterapi på mottagningen i Umeå, samt genom videolänk över hela världen. Vi pratar svenska och engelska. 

Allt fler barn och vuxna drabbas av psykisk ohälsa. Många beskriver ångest, nedstämdhet, svårigheter att sova, påträngande eller otäcka tankar, ätstörningsproblematik, stress, dålig självkänsla, relationsproblem eller helt andra symtom. I värsta fall leder besvären till ensamhet, bristande koncentration, svårigheter att fungera i studierna, på arbetsplatsen, eller ekonomiska problem. Psykoterapi som behandling och vetenskap har utvecklats och förfinats i mer än femtio år för att råda bot på den här situationen, i första hand genom att förklara, hantera och lindra emotionella och psykiska utmatningar. Om du upplever att livet inte riktigt är som det ska och behöver hjälp, någon att prata med eller att rådfråga, tveka inte på att boka en tid med någon av våra psykologer i Umeå. Vi erbjuder både barn och vuxna individuell psykoterapi, dels i form av Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och dels i form av Psykodynamisk terapi (PDT). Hos oss står Din hälsa, och Dina behov i centrum. Vi jobbar för dig – Mot mindre lidande, och ökad livskvalité.

 

En legitimerad psykolog hjälper dig att identifiera, förklara, och sätta ord på dina tankar, känslor, beteenden och därmed ditt lidande. Det kallas diagnostik, eller bedömning. Vi är expert på psykologi och du är expert på dig själv. Tillsammans hjälpts vi åt för att reda ut och förklara hur dina utmaningar och lidande ser ut och var det kommer ifrån. En bedömning kan exempelvis fokusera på frågor som varför negativa känslor, tankar eller problematiska beteenden uppstår. Utifrån evidensbaserade interventioner inleder vi därefter en behandling med syfte att öka livsglädjen och lindra symtomen. Behandlingen består ofta av att göra upptäckter, insikter och konkreta förändringar, både i terapirummet och i den egna vardagen. De flesta behandlingar pågår under några veckor. Ibland räcker det emellertid med ett enstaka samtal för att få grepp och klarhet i situationen och gå vidare på egen hand.

 

gsPsychology prioriterar Din hälsa och ger därmed Din behandling tid. Våra individuella samtal pågår 45 minuter och kan bokas enkelt genom vårt digitala bokningssystem här på sidan eller via telefon. Vi strular varken med långa väntelistor eller tradiga formulär som ska fyllas i innan vi ringer upp. Psykisk ohälsa är svårt, därför ska det vara enkelt att boka en tid när det passar dig. Dubbelsessioner på 90 minuter kan bokas efter begäran. Alla samtal genomförs på mottagningen i Umeå, eller genom videolänk över hela världen. Våra psykologer genomför behandling på svenska och engelska.

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) söker integrera psykologiska, sociala och kontextuella faktorer för att göra individens lidande begripligt ur ett större sammanhang. Psykiskt lidande kan nämligen sällan reduceras till individnivå. Metoden består av en mängd olika analysverktyg, och interventioner som fokuserar på att utmana och förändra kognitiva föreställningar (exempelvis tankar, övertygelser och attityder) samt beteenden som kan kopplas till dessa föreställningar. KBT är i grunden en problemfokuserad och pragmatisk terapiform där patienten och psykologen tillsammans arbetar med att förklara varför det uppstår ett lidande och utifrån detta perspektiv sätta upp ett eller flera konkreta mål, så som ökad sömnkvalitet, eller minskad ångest. Inom KBT är psykologens roll därmed att hjälpa klienten att identifiera och utöva effektiva strategier för att nå sina egna mål och lindra symtomen på bästa sätt. I en vidare beskrivning söker KBT även stärka individens förmåga att hantera och reglera starka emotioner, påträngande tankar, samt utveckla personliga copingstrategier som är utvecklade för att lösa eller hantera den rådande situationen eller problemet.

 

Interventioner och analysverktyg inom KBT bygger på en kombination av de grundläggande principerna från beteendepsykologi, inlärningspsykologi och kognitiv psykologi. Därmed vilar KBT på rigorös forskning som genomförts i flera decennier. Inom kognitiv beteendeterapi tillämpas ofta interventioner som exponering, kognitiv omstrukturering, beteendeaktivering, identifiering av negativa automatiska tankar, beteendeexperiment, mindfulness, defusion, progressiv avslappning, andningstekniker, uppmärksamhetsträning, acceptans, funktionell beteendeanalys och motiverande samtal.

Individuell psykoterapi 1200 kr / 45 minuter

Studentpris 800 kr / 45 minuter

Boka tid med vår onlinebokning, och betala med 30 dagars faktura.

Individuell psykoterapi 1200 kr / 45 minuter. 

Studentpris 800 kr / 45 minuter.

Psykodynamisk terapi (PDT), eller Psykodynamisk psykoterapi (PDT) bygger på intrapsykisk konfliktlösning. Psykologen och klienten söker tillsammans utforska, beskriva och lära känna konflikter som påverkar patientens psykiska tillstånd. Genom att lösa en eller flera pågående konflikter inom patienten reduceras ofta ångest, nedstämdhet, och en rad andra problem som ligger till grund för psykisk ohälsa. Psykodynamisk terapi syftar även till att öka självförståelsen, göra mening av relationen mellan terapeuten och klienten, samt öka patientens upplevda kontroll över sitt eget liv. Forskningsstödet för psykodynamisk terapi har ökat kraftigt under det senaste decenniet, vilket ger metoden ökad legitimitet.

 

Ett centralt mål inom psykodynamisk terapi är att adressera de emotionella försvar som patienterna uppvisar, vilka ofta fungerar som skyddsmekanismer mot smärtsamma känslor och minnen. Från ett psykodynamiskt perspektiv betraktas dessa försvar som omedvetna strategier som utvecklats över tid, oftast under tidig barndom, som svar på traumatiska eller smärtsamma händelser. Ett annat verktyg som ofta förekommer i den psykodynamiska verktygslådan är att upprätthålla ett konstant känslomässigt fokus. Detta innebär att terapeuten aktivt vägleder patienten bort från intellektuella överväganden eller avledningar och i stället mot att utforska och känna igen sina verkliga känslor. Syftet med detta är att uppmuntra patienten att konfrontera och bearbeta dessa känslor snarare än att undvika dem. Vidare arbetar terapeuten med att konfrontera patientens försvar. Genom att hjälpa patienten att bli medveten om dessa försvar och hur de fungerar, kan patienten börja förstå de underliggande känslorna och konflikterna som försvarsmekanismerna döljer. Denna insikt kan vara smärtsam men är ofta nödvändig för djupgående förändring.

 

Psykodynamisk terapi betonar också vikten av att arbeta med överföring. Detta innebär att terapeuten uppmärksammar och utforskar hur patientens reaktioner mot terapeuten kan spegla tidigare relationer och konflikter. Denna form av arbete kan ge djupa insikter i hur tidigare erfarenheter fortsätter att påverka patientens nuvarande relationer och självuppfattning.

Våra psykologer är legitimerade, har tystnadsplikt, och är medlem i svenska Psykologförbundet och svenska Psykologföretagarna. Därmed är ditt besök hos oss trygghetskyddat av patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799).

 

I Sverige är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut skyddade titlar. Det innebär att det är olagligt att använda sig av dessa titlar utan utfärdad legitimation. Legitimerade psykologer har genomfört fem års studier på psykologprogrammet i Sverige, samt ett års PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer. Psykoterapeuter kan emellertid ha varierande bakgrund, så som sjuksköterska eller socionom, och har genomfört psykoterapeutprogrammet vilket är en påbyggnadsutbildning som motsvarar ca 18 månaders heltidsstudier. Legitimerad psykolog skiljer sig även från titeln psykiatriker. Psykiatriker är legitimerade läkare, som specialiserat sig inom psykiatri. Evidensbaserad psykoterapi genomförs av legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. KBT-terapeuter, Steg-1 terapeuter, diplomerade coacher, psykosyntesterapeuter eller andra typer av terapeuter saknar legitimation, arbetar inte alltid utifrån evidensbaserad vetenskap, har inte tystnadsplikt och kvalitetsgranskas inte av Socialstyrelsen.

 

Hör gärna av er, om ni har några frågor.